Bejelentés


KAHOKE Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Hírek


Szavazás
Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület

I. ALAPADATOK: 1. Megnevezés, székhely: Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület (KAHOKE) közhasznú társadalmi szervezet Kalocsa Szent István kir. út 38. 2. Elérhetőség: honlap: http://kahoke.5mp.eu telefon: 30/250-4643, 30/7476427 levélcím: 6300 Kalocsa Szent István kir. út 38. 3. Alapítás, bejegyzés: 1999. 11. 29-én alapító közgyűlés 26 résztvevővel. 2000. 01. 25-én BKKM-i Bíróság által nyilvántartásba vétel 1830 számon. 4. Adó,- bankszámlaszám: Adó: 18358061-2-03, Bankszámla: 11600006-00000000-15477035 5. Tagság, szervezet: - hivatásos és nyugállományú katonák, / tisztek, tiszthelyettesek/, - aktív és egykori honvédségi közalkalmazottak, volt sorkatonák - honvédséghez, honvédelemhez kötődő polgári személyek - jelenlegi tagok,: 44 rendes,-11pártoló,-6 tiszteletbeli - a közgyűlés az egyesületi önkormányzat legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot - elnökség (elnök + 6 elnökségi tag) elnök: Dr Kovács György elnökségi tag: Balogh Csaba Zoltán elnökségi tag: Barta Ferenc elnökségi tag: Föcske Ferenc elnökségi tag: Kocsis Sándor elnökségi tag: Lakatos Zoltánné elnökségi tag: Néző Ferencné - Felügyelő Bizottság (elnök +2 tag) elnök: Zörgő István bizottsági tag: Ince Gábor bizottsági tag: Tóth Albert Tibor Szakosztályok: - Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre (KLKHK) A hagyományőrző körről bővebben elnök: Dr Kovács György ny. mk. ezredes vezetőségi tag (eln. h.): Veréb István ny. alezredes vezetőségi tag: Ipcsics József ny. ezredes vezetőségi tag: Kocsis Sándor ny. százados vezetőségi tag: Orosz Ferenc ny. őrnagy - Klubszínpad vezető: Balogh Csaba Zoltán - Kultúrturisztikai Szakosztály vezető: Lakatos Zoltánné 6. Jelképek: - KAHOKE: az egyesület székhelyének otthont adó épület dekoratív homlokzatának részlete, amelyet körív mentén felül a KALOCSAI felirat, amelyet jobbról-balról egy-egy hatágú középkék csillagformátum fog közre, melyek közül a baloldaliból lefelé kiindulva a jobboldaliig körmentén kisebb betűkkel a HONVÉD KULTURÁLIS EGYESÜLET megnevezés övez. A rajzolat és a felirat #2864B4 középkék (RGB 40,100,180) színű. - KLKHK: a 15. Kalocsa Légvédelmi Rakéta Ezred karjelzése (aranysárga keretbe foglalt Hunyadi pajzsban, tűzpiros mezőben öt aranysárga nyílvessző párhuzamosan, a pajzs jobb oldali ívétől a bal felső pajzscsúcs irányába mutatva, a nyílhegyek ék alakzatban helyezkednek el) körül a bal oldalon 1962 az ezred megalakításának, fönt 1981 az ezred átfegyverzésének, jobb oldalon 1997m az ezred felszámolásának évszámai található, a pajzs oldalait a mellettük lévő évszámokkal együtt balról tölgyfa, jobbról babér ág fogja közre, melyek a légvédelmi rakéta - tüzér fegyvernemi jelzésből (lefelé nyomott "X" alakzatban két középkori ágyúcső, hátul a csőszájjal balról-jobbra, elöl a jobbról-balra mutató helyezkedik el, a gyújtó szerkezetek között két ágyú golyó található, az ágyúcsövek mögött és mellett stilizált kitárt repülő szárnyak illeszkednek) indulnak ki, amely alatt 2001, a hagyományőrző kör önálló működésének kezdetét jelző évszám olvasható, az évszámot jobbról-balról egy-egy ötágú fekete csillagformátum fogja közre, melyek közül a baloldaliból felfelé kiindulva a jobboldaliig körmentén a KALOCSAI LÉGVÉDELMI KATONÁK HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖRE megnevezés helyezkedik el. Mindezek mögött a felső harmad körszelet felülről lefelé halványodó zászló-piros, az alsó harmad körszelet alulról felfelé halványodó zászló-zöld, melyek között fehér mező helyezkedik el. A feliratok és évszámok fekete színűek. KLKHK jelkép II. ALAPELVEK: 1.) Jogállás a.) Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Tv. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv., valamint a Ptk. 61-64. §-ai alapján magánszemélyek, jogi személyek és ezek szervezetei által önkéntesen létrehozott önkormányzati elven működő, nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet. b.) Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységet is folytat. Az egyesület közhasznú tevékenységének folytatása vonatkozásában az egyesület ez irányú szolgáltatását, tevékenységét tagjain kívül mások, kívülállók is igénybe vehetik. c.) Az egyesület önálló jogi személy. 2.) Közhasznúság Az egyesület tevékenységének meg kell felelnie mindazon jogszabályi előírásoknak, amelyet a vonatkozó törvények a közhasznúság és az adómentesség feltételéül szab. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § 2, 4,5 pontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatja. Az egyesület alapszabálya lehetővé teszi, hogy közhasznú szolgáltatásokat a tagokon kívül más is igénybe vehesse. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesület fejlesztésére és a közhasznú tevékenység előmozdítására kell fordítania. A törvény 19. § 1) és 2) bekezdése alapján a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni és a közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. III. CÉLOK, MŰKÖDÉSI TERÜLETEK: 1.Célok: - mindenekelőtt olyan közfeladatok ellátása, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint a Honvédelmi Minisztériumnak, mint állami szervnek és a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Alapul szolgál az 1997. évi CXL. törvény, valamint a HM igényjogosultjai számára állami feladatként meghatározott kulturális lehetőségek biztosítására tett intézkedések, jogszabályok. - a helyi társadalom érdekérvényesítő szerepének erősítése a kultúra sajátos eszközeinek, a társadalom és az egyén közös érdekeinek figyelembevétele mellett - közvetíteni az egyetemes emberi kultúra értékeit, ápolni és gazdagítani a nemzeti és gazdagítani a nemzeti és helyi kulturális értékeket, hagyományokat. 2. Működési területek: a.) A térségben szolgálatot teljesítő hivatásos katonák, közalkalmazottak, nyugdíjasok, valamint a polgári lakosság közötti emberi kapcsolatok tartalmi továbbfejlesztése, továbbá a meglévő szintér és lehetőség megőrzése, megújítása, fejlesztése, ahol biztosított a sokirányú művelődés, önművelődés és szórakozás. b.) A honvédelem eszméjének jobb társadalmi elfogadtatásában, megbecsülésében történő aktív szerepvállalás. d.) A honvédségi és polgári művelődés szervezett formái közötti együttműködés hatékonyabb, a helyi lakosságot is szolgáló gyakorlatának kialakítása, folyamatos biztosítása. e.) Közösségteremtést, ismeretterjesztést – irodalmi, zenei képzőművészeti, honismereti, egészségnevelést folytat. f.) Új típusú kulturális szolgáltatásokat bevezetése, alkalmazása. Szakköröket, klubokat, szakosztályokat működtet. Amatőr művészeti tevékenység szervezése, támogatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása. g.) Közhasznú szervezetek, egyesületek, alapítványok munkáját állandó szakmai, adott esetben anyagi támogatással segíti. A társadalmi és civilszervezetek számára szervezésükben folyó és céljaikkal összefüggő rendezvényekhez közösségi teret biztosít, közéleti fórumokat szervez. h.) A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét, elsősorban művelődés terén elősegíti. i.) Tervszerű, az egyesületi célokat és tartalmas működést elősegítő tagépítés. Az egyesület céljaként meghatározott tevékenységek közül az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek érvényesítésére irányuló nevelést és oktatást, ismeretterjesztés, valamint művelődési, közművelődési feladatait közhasznú tevékenységként nyitottan végzi. j.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. k.) Az egyesület, mint közhasznú szervezet, működési céljainak pénzügyi fedezetéhez adománygyűjtést folytathat. Az adománygyűjtést csak az egyesület részéről kiállított írásbeli meghatalmazás alapján végezhető az egyesület nevében, javára. 3. A szakosztályok és tevékenységi területeik: A szakosztályok az egyesületen belül önálló működésű szervezetek. A szakosztály nem önálló jogi személy, ezért önálló egyesületi vagyonnal nem rendelkezik, azonban a szakosztályi feladatok ellátásához szükséges szakosztályi vagyonnal, és bevétellel önállóan gazdálkodik. A szakosztály által meghozott döntések nem lehetnek ellentétesek az egyesület szerveinek határozataival, és az egyesület céljaival. A szakosztályok a szakosztályi rendes tagokból ,a szakosztályi pártoló tagokból, a szakosztályi tiszteletbeli tagokból és a szakosztályvezetőből áll. A szakosztály rendes tagjai és a szakosztályvezető az egyesület tagja. A szakosztályok létszáma legkevesebb 5 fő. Létszámuktól függően vezetőséget választhatnak, illetve működtethetnek - Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre (KLKHK): A 15. Kalocsa Légvédelmi Rakéta Ezred és jogelőd Légvédelmi Tüzér Ezred hagyományainak ápolása, volt tagjai részére bajtársi találkozók szervezése. Kapcsolattartás a jogutód 12. Légvédelmi Rakéta Dandárral, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Katonai Elektronikai Tanszék Légvédelmi Rakéta és Tüzér Szakcsoportjával, részvétel a fegyvernemi rendezvényeiken. Megemlékezések a Magyar hadtörténelem jelentős eseményeiről, azokhoz kapcsolódó emlékhelyek látogatása. A KLKHK a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének /BEOSZ/ tag szervezeteként a Dél Alföldi Régióban lát el érdekvédelmi és kegyeleti feladatokat - Klub Színpad: Magyar szerzők műveinek színpadra állítása, kezdeményezés és közreműködés az egyesület kulturális rendezvényein. - Kultúrturisztikai Szakosztály: A Magyar nemzeti kulturális, ezen belül elsősorban a honvédelemhez - honvédséghez kapcsolódó rendezvények, emlékhelyek látogatása . IV. A KÖZELMÚLT FONTOSABB ESEMÉNYEI A KAHOKE székhelye 2004. év tavaszáig a Honvédelmi Minisztérium Kulturális és szolgáltató KHT Kalocsai Intézményének épületében volt, ahol TELEHÁZAT is üzemeltetett. Az intézményt felszámolták, az épületet bezárták, az egyesület működési feltételei megszűntek. Miután Kalocsa város önkormányzata megszerezte az épület bérlői, majd később tulajdoni jogát az egyesület 2004. év őszén az önkormányzattal kötött szerződés alapján visszahelyezhette székhelyét eredeti címére. Az épületben a működéséhez egy bútorokkal részben berendezett helyiséget, úgynevezett tanácskozó termet kapott az egyesület, amelyben a működés feltételeinek helyre állítása képezte a múlt évi és képezi jelenlegi fő feladatát. A működési feltételek helyreállítása során felújításra és kibővítésre került a székhely világítása, valamint riasztó berendezést is felszereltettünk, de tovább nem jutottunk, mert a helyiség fűtése nem megoldott és így csak időszakosan használható. Az egyesület tényleges működtetéséhez a Magyar Honvédség egyik kalocsai laktanyájában kaptunk irodát, ahol telepítettük számítógépünket, irodai berendezéseket és tároljuk okmányainkat, valamint nagy értékű stúdió berendezéseinket. Az egyesület tevékenységét befolyásolta a működési feltételek gyökeres megváltozása mellett az elnökség lemondása és összetételében teljesen új tagokból álló vezető testület megválasztása, majd az új elnökség irányításával elkezdett, az előzőtől eltérő szervező munka, szervezeti élet. 2004 első negyedében kialakult helyzet következtében az egyesületet többen elhagyták. A továbbiakban az egyesület a KLKHK tagságára építve folytatta tevékenységét, mivel a többi szakosztály gyakorlatilag szüneteltette tevékenységét. A KLKHK 25 km-es "városi kerékpár túrát" szervezett az ország EU csatlakozása tiszteletére a helyi rendezvénysorozat részeként, valamint megszervezte a hagyományos légvédelmi tüzér és rakéta bajtársi találkozót is. Az egyesület 2005-ben Harta, Kalocsa, Ordas önkormányzataival és a Rákóczi Szövetség Kalocsai Szervezetével együttműködve megemlékezést szervezett Rákóczi fejedelem Ordas közeli táborozásának 300. évfordulója alkalmából. A KLKHK bajtársi találkozót szervezett az egykor Kalocsán működött légvédelmi rakéta ezred megalakulásának évfordulóján, együttműködve a város önkormányzatával, helyőrség parancsnokságával és a Győrben működő jogutód katonai alakulattal. Megemlékezést tartott a Magyar Kultúra Napja és József Attila születése100. évfordulója, a Magyar Honvédelem napja, valamint az Aradi vértanúk emléknapja és halottak napján az elhunyt bajtársaink tiszteletére. Vörösmarty Mihály halála 150. évfordulója alkalmából, HM pályázati támogatással, a "Hazafiságról-hazaszeretetről Vörösmartyval" címmel emlékműsort állított össze. A rendezvényen részt vettek az egyesület tagjain kívül a Szent István Gimnázium versmondói és vegyes kara, a Klub színpad amatőr művészei, egy népművész tárogatón. A műsor két alkalommal került előadásra, amelyet a Kalocsa TV felvételről közvetített. Kirándulásokat, kerékpártúrákat rendezett a saját és más társadalmi szervezetek tagjainak, azok családtagjai részvételével Pákozd térségébe es több alkalommal a Kalocsa- Meszes Duna partra. 2006-ban legfontosabb feladatunk volt az 1956-os forradalom és szabadságharc 50., valamint a Nándorfehérvári győzelem 550. évfordulója alkalmából, HM pályázati támogatással, Kalocsán és kistérségében működő 23 általános iskola tanulói részére az egyesület által meghirdetett rajzpályázat eredményes lebonyolítása. A KAHOKE. 05. 19-én tartotta éves rendes közgyűlését, majd azt követően együtt a KLKHK tagságával, a Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete részvételével a Magyar Honvédelem Napja alkalmából megemlékezést és koszorúzást rendeztünk a Közművelődési Intézmények Klubházában. A KLKHK 09. 29-én ünnepelte önálló működésének ötödik évfordulóját. Ezen túl megrendeztük a szokásos, évente ismétlődő megemlékezéseinket és bajtársi találkozót Megkezdődött az egyesület székhelyének helyet adó épület teljes felújítása, amely azt jelentette, hogy ismét ideiglenes helyszíneken kellet folytatni tevékenységünket. 2007-ben a KLKHK 01. 26-án tartotta éves rendes közgyűlését, majd ezt követően a KAHOKE megemlékezést tartott a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, ahol a Klubszínpad tagjai adtak színvonalas műsort az egyesület tagsága és a vendégek számára. A KAHOKE legfontosabb feladata volt születése 200. évfordulója alkalmából, HM pályázati támogatással, Batthyány Lajos forradalmi tevékenységének bemutatása "Az örökmécses Batthyány Lajos nyomában" címmel két rendezvény keretében. Az első rendezvényen az 1848-49- forradalom és szabadságharc előzményeiben és kezdeti szakaszában, a második rendezvényen a szabadságharc kimenetelében játszott szerepét és raboskodását mutattuk be. Az első rendezvényt a Magyar Honvédelem Napja alkalmából szervezett megemlékezéssel összevontan 05. 25-én, a második rendezvényt az Aradi Vértanúk tiszteletére szervezett megemlékezéssel összevontan 10. 05-én tartottuk. A rendezvényeken az irodalmi-történelmi összeállításokat a Klubszínpad tagjai adták elő, miközben a korszakot és Batthyány életútját bemutató képek vetítése egészítette ki a hallottakat. A Klubszínpad története során, KAHOKE támogatással, első alkalommal készül színpadi mű bemutatójára. Ez év őszétől a felújítás befejeztével visszakaptuk székhelyünket, amelyet szükségszerűen berendezett állapotban használunk. A KLKHK nagyszabású bajtársi találkozót rendezett a Magyar Honvédség 15. Kalocsa Légvédelmi Rakétaezred és jogelőd Légvédelmi Tüzérezred megalakulása 45., az egykori Kalocsa Helyőrségi zenekar megalakulása 50. és az Alföldi Kiképzőközpont Kalocsa szervezete megalakulása 10. évfordulója alkalmából. A rendezvény első részében a Foktői úti laktanyában a Légvédelmi Emlékparkban emléktáblák avatására került sor, majd imitált ágyúlövésekkel emlékeztek a múltra az egykori katonatársak.. Kűrt szólt halottaink tiszteletére, köztük Gabula János nyá. ezredes az ezred alapító parancsnokára is, aki nem sokkal korábban hunyt el. A rendezvényen közreműködött a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred dísz alegysége és haditechnikái, valamint kezelőszemélyzetei. Az igazi katonazenét a 45. Veszprém Légtér ellenőrző Ezred zenekara szolgáltatta. A rendezvény második részében a Meszesi Duna parton díszebéden vettek részt az egykori katonai szervezetek tagjai és a vendégek. A rendezvény harmadik részében a Miskei úti laktanyában a színházteremben állománygyűlés volt, ahol a megemlékezést követően miniszterim kitüntetéseket, vezérkarfőnöki emlékplakettokat vehettek át az egykori katonák. Az ezred legutolsó csapatzászlajára szalagot kötöttek: a védelempolitikai szakállamtitkár képviseletében, a Győri 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka és Kalocsa város polgármestere. Az állománygyűlés befejezéseként a Veszprémi helyőrségi zenekar hangversenyét csodálhatták meg a résztvevők. A Csapattörténeti Emlékszobában folytatódott a megemlékezés, ahol ismét találhattak újabb emléktárgyakat a hangulatos bajtársi beszélgetést folytató volt katonák és vendégek. Az ezred egykori tagjai és családtagjai esten hangulatos családi esten fejezték be bajtársi találkozót. Szent Borbála napján volt Gabula János nyá. ezredes temetése, melyen a KLKHK küldöttsége is részt vett. 2008-ban a KLKHK beszámoló és tisztújító közgyűlésre került sor, ahol a régi vezetőséget választották újra. A közgyűlést követően a Klubszínpad vidám műsorát tekinthették meg a résztvevők, melyet a Kultúra napja alkalmából adtak elő. Február elején elhunyt Gál József a KLKHK vezetőségi tagja. Az egyesület az elnökség-váltást követő időszakban több pályázatot megnyert és kapott jelentős támogatást, így az NCA 2004/II., 2005, 2006, 2007 a HM 2005, 2006, 2007 valamint a BEOSZ 2004, 2005, 2006, 2007 pályázatokon több mint másfél millió Ft-ot. Ezen kívül tevékenységét, működéséhez szükséges kiadásait a helyi és más településeken működő intézmények és vállalkozók is támogatják, de jelentős bevétel származott az adó egy százalékokból adódó befizetésekből is, amelyeket ez úton is megköszönünk.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!